UAA Statement

Ukrainian Artists of America (UAA) is an association of artists of Ukrainian descent and Ukrainians living in the United States and Canada. The objective of the organization is to interconnect artists working in various genres of fine arts, art historians, art critics, and exhibition curators, creating a network of professionals. UAA wants to establish communication between Ukrainian artists living in different parts of America to create an informative platform to cover the creative work of Ukrainian artists and to hold annual joint exhibition projects, art festivals, and conferences to further promote their work. The organization pursues cooperation with Ukrainian cultural institutions and organizations that carry out educational, religious and cultural activities in America and work towards the development of Ukrainian culture. The work of UAA will ultimately expand its members’ relationships with American cultural organizations, galleries, museums, and community organizations to familiarize the public with Ukrainian artists and to promote their art.
Such an association will help create a Ukrainian artistic environment in America that combines the creative efforts of individual artists to form a common cultural process. The association will help artists living in America maintain their connection with Ukrainian culture and make their best contribution to its development, while promoting their art, heritage and culture within America. UAA supports artists’ professional interests, involves them in exhibitions, and promotes their creative and professional growth as Ukrainians.

Our Program Goals:

  • Establish an environment for the consolidation and promotion of Ukrainian artists as a community in America.
  • Create an informational resource about Ukrainian artists who live in different parts of America.
  • Encourage the cooperation of Ukrainian artists with Ukrainian cultural institutions in America to conduct joint art projects and group exhibitions that will cover the activities of artists who are members of the association.
  • Encourage and involve the Ukrainian media to introduce and familiarize the Ukrainian public with artists living in America.
  • Pursue cooperation of Ukrainian artists with the Ukrainian community of America, creating a source of pride for the Ukrainian communities within America.
  • Assist in the organization of annual exhibition projects, festivals of Ukrainian art in America, and individual projects that would attract artists to a common exhibition space.

The work of Ukrainian artists in America reflects the requirements of the cultural and artistic space in which their lives take place. They remain the stewards of Ukrainian culture in America and continue to develop the traditions of Ukrainian fine arts. In our artistic community, we strive to reach cultural figures working in a variety of genres and styles, representing a wide range of artistic visions and at the same time, united by a common cultural experience of their historical origins, representing Ukrainians in the Americas. The UAA will serve as a source of Ukrainian culture and pride, strengthening the reputation and standing within America.

Спілка Українських Художників Америки (UAA)

«Українські художники Америки» (UAA) – об’єднання художників українського походження, українців, та вихідців з України, які проживають у США та Канаді. Метою організації є взаємозв’язок художників, що працюють у різних жанрах образотворчого мистецтва, мистецтвознавців та кураторів виставок, створюючи мистецьку професійну мережу. UAA хоче налагодити комунікацію між українськими художниками, які проживають у різних частинах Америки, створити інформаційну платформу для висвітлення творчості українських художників та проводити щорічні спільні виставкові проекти, мистецькі фестивалі та конференції для подальшого поширення їхньої творчості. Організація продовжує співпрацю з українськими культурними установами та організаціями, які здійснюють освітні, релігійні та культурні заходи в А мериці та працюють у напрямку розвитку української культури. 

 Місія Українських художників Америки – розширити творчі можливості  своїх членів та поглибити їх професійний зв’язок з українськими та  американськими культурними та громадськими організаціями, галереями, музеями. Діяльність нашої спілки спрямована на  ознайомлення американської та української громади з українськими  художниками та висвітлення їх мистецтва.

Така спілка допоможе створити українське мистецьке середовище в Америці, яке поєднає творчі зусилля окремих митців для формування спільного культурного процесу. Об’єднання також допоможе художникам, які проживають в Америці, підтримувати зв’язок з українською культурою та робити свій найкращий внесок у її розвиток, поширюючи при цьому своє мистецтво, спадщину та культуру в Америці. UAA підтримує професійні інтереси художників, залучає їх до виставок та сприяє їхньому творчому та професійному зростанню.

Цілі нашої програми:

• Створити середовище для консолідації та представлення українських художників як спільноти в Америці.

• Створити інформаційний ресурс що забезпечує зосередження данних про українських художників, які мешкають у різних куточках Америки.

• Заохочувати співпрацю українських митців з українськими культурними установами в Америці для проведення спільних мистецьких проектів та групових виставок охоплюючих діяльність митців, що є членами спілки.

• Заохочувати та залучати українські ЗМІ до ознайомлення української громадськості з художниками, які проживають в Америці.

• Продовжувати співпрацю українських художників з українською громадою Америки.

• Допомагати в організації щорічних виставкових проектів, фестивалів українського мистецтва в Америці та окремих проектів, які залучали б митців до спільного виставкового простору.

Творча діяльність українських художників в Америці відображає вимоги культурно-мистецького простору, де протікає їх життя. Вони залишаються представниками української культури в Америці і продовжують розвивати традиції українського образотворчого мистецтва. У нашій мистецькій спільноті ми прагнемо об’єднати  діячів культури, що працюють у різноманітних жанрах та стилях, відображаючи  широкий спектр мистецьких бачень і одночасно об’єднаних спільним культурним досвідом їх історичного походження, представляючи українців в Америці. UАА слугуватиме джерелом української культури та національної гордості, зміцнюючи її репутацію та становище в Америці.